1975ല്‍ ആണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്ഥാപിതമായത്. ഇത് പൂര്‍ണ്ണമായും ഒരു കേരള ഗവണ്‍മെന്‍റ് സ്ഥാപനമാണ്. ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ മുന്നില്‍കണ്ട്കൊണ്ടാണ് ഇതി രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ളത്. കേരള സ്റ്റേറ്റ് കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ നിരവധി പ്രോജക്ടുകള്‍ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലും എന്നാല്‍ ഏറ്റവും വേഗതയിലും കൃത്യതയിലുമാണ്.
 
   
 

 
   
   
 
ന്യൂസ് ആന്‍റ് ഈവന്‍സ്
Contractor Registration Fee revised of Short tenders & Quotations
Norms for General Transfer in PWD
Draft#7fl1Mu4 of Revised PWD Manual of various PWD Projects....
Status report of various PWD Projects
Changes in tendering system of PWD of Short tenders & Quotati...
Invitation of Short tenders & Quotations
  പുതിയ ടെന്‍ഡറുകള്‍
Short tender notice Kaduthuruthy (Re-Tender)
Short tender notice Mundiyeruma(Re-Tender)
Short tender notice Munnar (Re-Tender)
Short tender notice Thoprankudy (Re-Tender)
Short Tender Notice kaduthuruthy
Short Tender Notice Munnar Labour Office
Short Tender Notice Mundiyerumma
Short Tender Notice Nadukani
Short Tender Notice Thoprankudy
Community College - PQ Tender
Soil Tender
Tender Notice
Posting Order
KIIFB Retender
KIIFB - Registration Department Work - Tender Documents
Short Tender Notice - Kuzhuppilly
Short Tender Notice - Thodupuzha
Short Tender Notice - Kothamangalam
ITI PARASSALA TENDER DOCUMENTS
recruitment
Tender notification
Quotation Notice
Quotation Notice
KIIFB Project - Investigation - Re-Tender
short tender notice aluva
short tender notice Neriyamangalam
Short tender notice Pinavoorkudi
Tender documents of KIIFB Investigation work(1)
Tender documents of KIIFB Investigation work(2)
Tender documents of KIIFB Investigation work(3)
KIIFB TENDER
Short Tender Notice
Quotation Notice
Re Tender Notice - MAINTENANCE WORK AT KSCC EKM
Tender Notice - MAINTENANCE WORK AT KSCC EKM
Interior works for IAS Training Institute at Ambekar bhavan, Mannanthala, Tvm
Construction of a Post Metric Hostel for Boys at Mannanthala in Thiruvananthapuram District - Electrification
Construction of a building for Surabhi - Electrical works
Tender Notification of Pathaikkara (Electrical)