ബന്ധപ്പെടുക  
     
     
 
ഓഫീസ് വിലാസം
 
 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസ്,
പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ 30/1521-എ,
പൊന്നരുണ്ണി, വൈറ്റില
കൊച്ചി – 682019
ഫോൺ 0484 2339953
ഫാക്സ് 04842339953
മെയിൽ info@kscc.in
വെബ് www.kscc.in